• 9849-xxx-xxx
  • info.moljpaa@madhesh.gov.np

मन्त्रालयकाे प्रमुख कार्यहरू

१. प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी

२.  प्रदेश सम्बन्धी कानून निर्माणमा राय, परामर्श

३. कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी

४. निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी

५. प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन

६. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेश नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन

७. प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन

८. प्रदेशस्तरीय कानूनहरुको राजपत्र प्रकाशन