• 9854030109
  • info.moljpaa@madhesh.gov.np

मन्त्रालयकाे प्रमुख कार्यहरू

1.  प्रदेश विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश तथा प्रदेश सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा तथा सहमति

2.  प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत, फिर्ता, पारित विधेयकको राजपत्रमा प्रकाशन

3.  सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक

4.  सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण

5.  प्रदेश न्याय सेवा आयोग

6.  कानूनी राय तथा परामर्श

7.  प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन

8.  पारस्परिक कानूनी सहायता

9.  सरकारी आश्वाशन तथा सङ्कल्प प्रस्ताव

10.   प्रदेश कानूनको प्रकाशन तथा वितरण

11.   स्थानीय तहको कानूनको मस्यौदा तर्जुमामा सहजीकरण

12.   मानव अधिकार र मानवीय कानून

13.    न्यायमा पहुँच र निःशुल्क कानूनी सहायता

14.   प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून तथा कानून लिखतको अनुवाद

15.   प्रदेश कानूनको एकीकरण र सहिंताकरण

16.   प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन तथा सम्पर्क