• 9854030109
  • info.moljpaa@madhesh.gov.np

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूचिमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना