• 9854030109
  • info.moljpaa@madhesh.gov.np

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूचिमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना